Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvodník Adenium 1988

28. 4. 1988

 

Vážení přátelé,

konečně máte v rukách publikaci, kterou jsme původně zamýšleli vy­dat jako prostý adresář členů sekce pěstitelů sukulentů. Od tohoto úmyslu jsme po zralé úvaze upustili a rozhodli se vydat jakýsi sborník nebo věst­ník, který by měl mít širší a zajímavý obsah. S tímto úmyslem však zcela automaticky vyvstaly problémy organizační, technické, administrativní i fi­nanční. S oficiálním vydáváním neperiodických publikací nemá nikdo z nás potřebné zkušenosti, proto se práce na věstníku značně protahovaly, ale přece jen byly zdárně dokončeny.

Náš první pokus o vytvoření první »sukulentářské« publikace v ČSSR můžete nyní posoudit sami. Prosíme o shovívavost: zatím jsme mohli vy­cházet jen z vlastních zdrojů a schopností; chybí tým stálých spolupracov­níků a autorů i organizátorů. V započaté činnosti hodláme pokračovat a podobný věstník alespoň IX v každém kalendářním roce vydat a přitom dbát o zvyšování kvality i rozmanitosti publikovaných článků. V každém novém čísle bude zveřejněn i doplněk adresáře nových členů sekce. Pečlivě zvažujeme vaše návrhy a připomínky, které uvádíte ve svých přihláškách za členy sekce, a z nich vyplývá několik našich úvah a plánů do budoucna, s nimiž vás chceme rovněž seznámit:

 

1.   Nabídka semen a rostlin:

Nabídka rostlinného i semenného materiálu je velice malá, okruh rodů a druhů velice omezený. Cena semen i rostlin (převážně z vlastních zdrojů) je v porovnání s kaktusy poměrně vysoká. Zatím jsme v adresáři u členů, kteří nabízejí směnu nebo prodej, uvedli o tom poznámku, každý zájemce nechť naváže osobní písemný styk a dohodne se přímo. V r. 1988 chceme tuto službu zdokonalit, ačkoli zatím není v našich možnostech orga­nizovat a realizovat směnu rostlin a semen. V závěru léta rozešleme do­tazník každému členu sekce, v němž nám sdělí svoje přebytky. Z dotazníků sestavíme oběžník, který opět každý člen včas dostane a svůj zájem uplat­ní sám u toho, kdo přebytky nabízí. V tomto smyslu jsme ochotni uveřej­ňovat ve věstníku nabídkové nebo poptávkové inzeráty.

2.   Odborná literatura - požadavky na zapůjčení nebo koupi:

Odborná literatura o sukulentech je až na Jacobsenův Lexikon suku­lentů málo dostupná, její objednávky ze zahraničí technicky i finančně ve­lice složité. Jsme ochotni ve věstníku zdarma uveřejňovat poptávkové i na­bídkové inzeráty na zapůjčení různých titulů. Rádi bychom se mýlili, ale obáváme se, že málokdo by byl ochoten širšímu okruhu zájemců zapůjčovat kupř. EUPHORBIA JOURNAL. Prosíme: přemýšlejte o tomto problému a posí­lejte nám svoje nápady a návrhy. Je zřejmé, že bez odborné literatury jen stěží dosáhneme výrazných pěstitelských úspěchů a získáme ucelený pře­hled o okruhu svého zájmu.

3.    Dopisovatelská činnost — publikace článků:

Doposud jsme nepovažovali za vhodné ve věstníku publikovat popisy no­vých taxonů, ačkoli i to máme v budoucnu v úmyslu. Zatím máme k dis­pozici jen velmi málo odborných článků týkajících se především pěstitel­ských problémů i překladů z cizí literatury. Vyzýváme proto všechny členy sekce, aby nám zasílali svoje poznatky z pěstování různých rodů sukulentních rostlin, a prosíme všechny členy, kteří mohou překládat články ze za­hraniční literatury, aby nám svoje schopnosti dali k dispozici a po předchozí konzultaci s námi pořizovali (i zkrácené) překlady.

4.    Setkání či seminář členů sekce:

Cítíme, že je nezbytné, aby se členové sekce, založené v r. 1986, sešli a řádně zvolili výbor sekce. Organizace nově založené sekce byla svěřenu ZO CZS — Klubu kaktusářů v Rokycanech, avšak při jejím založení v Dob-řínsku nebylo možno ustavit a zvolit samostatný výbor. Funkci výboru sekce zatím zastává výbor KK v Rokycanech, což není v souladu se stanovami CZS. Zatím se tedy cítíme jako »samozvanci«, není však možno tento stav změ­nit, dokud nedojde k plenárnímu zasedání sekce, na kterém by rovněž mělčí být jmenována redakční rada Věstníku a schváleny stanovy, navazující na stanovy CZS. Jsme si vědomi, že Rokycany mají nevýhodnou zeměpisnou po­lohu a jsou příliš odlehlé již i pro členy sekce kupř. z východních Čech, natož z Moravy nebo Slovenska.

Jsme ochotni a snad i schopni uspořádat plenární zasedání sekce, ale bohužel jen v Rokycanech, kde můžeme zajistit ubytování i stravování, ale i prostory pro pořádání zasedání. O tomto problému intenzívně přemýšlíme a jsme rozhodnuti na jaře r. 1989 (pravděpodobně v květnu) toto setkání realizovat. Prosíme o vaše návrhy i podněty jak organizační, tak i na kvalitu obsahu setkání. Každopádně se pokusíme o zajištění zahraničních lektorů i domácích odborníků, i o vaše pohodlí a osobní spokojenost. O stavu reali­zace našich záměrů vás budeme včas informovat, včas rozešleme i přihlášky k účasti.

5.    ???

Jak máme označovat naši publikaci? VĚSTNÍK? SBORNÍK? OBĚŽNÍK? Vyhovuje vám obecný název ADENIUM? Navrhujte, kritizujte, připomínejte, publikujte...! A omluvte jak zdržení, tak i tento skromný obsah. Bez vaší pomoci a spolupráce nezmůžeme nic. Náš společný zájem a láska by nás měly stmelit, učinit z nás velkou rodinu, která by věděla o všech svých členech, ochotných jeden pro druhého učinit maximum. Prosíme o spolu­práci i porozumění a strpení a zároveň děkujeme.

Váš

VÝBOR ZO ČZS KLUB KAKTUSÁŘŮ ROKYCANY