Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy SPS

 

STANOVY zájmové sekce  pěstitelů nekaktusových sukulentů v České republice
Registrováno MV ČR dne 15.  11.  1990 pod č.  j. :  VSP/1 - 3212/90 -R
§  1 NÁZEV A SÍDLO ORGANIZACE
1. Název sdružení zní: SEKCE PĚSTITELŮ SUKULENTŮ.   Sdružení je právnickou osobou
2. Sídlem sdružení je  PRAHA
§   2  CÍLE SDRUŽENÍ     
Sekce pěstitelů sukulentů (dále jen SPS) je dobrovolným, nepolitickým sdružením zájemců o dále uvedenou činost.. Sdružuje zájemce z řad členů spolků zaměřených na pěstování kaktusů a jiných sukulentů, kteří se blíže specializují na obor nekaktusovité sukulenty. Pečuje především o rozvoj vzájemné informovanosti členů sdružení vydáváním oběžníků a neperiodických publikací; propaguje pěstování nekaktusovitých sukulentů na veřejnosti a tím i kromě jiného uchování hodnotného genofondu ohrožených druhů těchto rostlin. Pořádá odborná sympozia, výměnné burzy, náborové a prodejní akce semen a rostlin. Sekce je začleněna přistoupením ke smlouvě do SČSPKS (SPOLEČNOSTI ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PĚSTITELŮ KAKTUSŮ A SUKULENTŮ ustavené na principu kolektivního členství.)
§  3  VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ                               
1. Členství vzniká písemnou přihláškou a obnovuje se  každoročně zaplacením členského příspěvku do 31. března příslušného roku. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení příspěvků nebo jejich části
2. Členství zaniká úmrtím člena, písemnou odhláškou nebo nezaplacením členského příspěvku ani po upomínce.           
§  4  PRÁVA A POVINOSTI ČLENŮ
1. Každý člen má právo být informován o činosti výboru sdružení, bezplatně odebírat odborné publikace vydané sdružením, účastnit se všech akcí pořádaných pro členy sdružení, volit orgány sdružení, zletilý člen má právo být volen do všech orgánů SPS
2. Každý člen je povinen zaplatit roční členské nebo jiné účelové příspěvky ve stanovených termínech, chránit majetek sdružení, převzaté funkce vykonávat svěomitě a bez nároku na odměnu, dbát na upevňování přátelských vztahů mezi členy SPS (sdružení).
§  5  ORGÁNY SDRUŽENÍ                  .                         
1. Orgány sdružení (SPS) jsou:                            
                a) výroční setkání (sjezd) SPS                                             
                b) výbor SPS
                c) revizoři účtů
2. Výroční setkání (sjezd) SPS svolává výbor SPS nejméně jednou za dva roky, výbor SPS svolává předseda  nejméně jedenkrát za rok. Výroční sjezd musí být svolán do 3 týdnů poté, kdy o to písemně požádala nejméně jedna třetina evidovaných členů sdružení.     
3. Výroční setkání (sjezd) sdružení (SPS):                
a) projednává a schvaluje výroční zprávu výboru, uzávěrku účtu a zprávu revizorů účtu;
b) schvaluje plán činnosti na další funkční období výboru
c) volí na období dvou let členy výboru a revizory účtů; stanoví výši členského příspěvku a účelových příspěvků          
d) rozhoduje o zániku sdružení (SPS).                 
4. Výbor zajišťuje činnost SPS v souladu se stanovami a podle usnesení z výročního setkání sjezdu, odpovídá členské základně SPS za svou činnost.                              
5. Na své ustavující schůzi volí výbor ze svého středu  předsedu, místopředsedu, hospodáře, distributora tiskovin a podle potřeby další funkcionáře výboru.               
6. Záležitosti neodkladného charakteru, příslušející do působnosti výboru, vyřizují předseda (místopředseda) a  hospodář. Jejich opatření musejí výt schválena výborem na jeho nejbližší schůzi.
7. K řízení a organizování vydavatelské činnosti (zpravodaj ADENIUM, jiné odborné publikace pro členy SPS) jmenuje výbor redaktora a redakční radu tiskovin SPS.                        
8. Řádně svolané výroční shromáždění (sjezd) SPS je schopno usnášet se při jakémkoliv počtu přítomných členů. Výbor je schopen usnášet se, je-li přítomna nejméně polovina členů. K přijetí návrhu a usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 
9. Není-li předem výslovně rozhodnuto jinak, probíhá jednání a hlasování způsobem ve sdružení (SPS) obvyklým                       
10. Revizoři účtů společně či jednotlivě:                             
                a) mají právo zúčastnit se schůzí výboru s hlasem poradním
                b) mohou kdykoliv provádět kontrolu celkového stavu hospodaření i dílčích účetních dokladů a hospodářských položek;
                c) v odůvodněných případech mohou podat výročnímu setkání (sjezdu SPS) návrh na odvolání jednotlivých členů výboru v případě, že tito neplní nebo porušují své povinnosti;
                d) za svou činnost odpovídají výročnímu setkání (sjezdu SPS) bez ohledu na volební období až do té doby, než jsou touto schůzí (sjezdem SPS) své funkce zproštěni.
11. SPS (Sekci pěstitelů sukulentů) zastupující předseda, místopředseda a hospodář, kteří jsou oprávněni jednat jménem sdružení (SPS) jako právnické osoby. (Funkce jednatele není ustavena).
§ 6 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ                                       
1. Výbor sdružení hospodaří během kalendářního roku podle rámcového rozpočtu, který je součástí plánu činnosti na příslušné funkční období výboru schváleného výročním setkáním (sjezdem SPS).
2. Prostřednictvím oběžníku podává výbor všem členům SPS písemnou zprávu o výsledku hospodaření za příslušný kalendářní rok.
3. Příjmy SPS tvoří:                              
    a) členské a účelové příspěvky;"                                      
    b) dary, dobrovolné příspěvky a majetkové převody  občanů i právnických osob;"        .                             
    c) vstupné z výstav, účastnické poplatky ze sympozií  a obdobných akcí;                      
    d) výnos z prodejních akcí semen nebo rostlin;                               
    e) výnosy z dobrovolné příležitostné práce členů.                           
4. Členům SPS (sdružení) nepřísluší žádné podíly z jeho hospodaření, a to ani při zániku sdružení. Jednotliví členové za závazky sdružení neručí. Za mimořádné výsledky práce v SPS (sdružení) může být členu přiznána odměna – to není v rozporu s § 4 odst. 2 stanov SPS.           
§  7  ZÁNIK SPS (SDRUŽENÍ)           
1. Sekce pěstitelů sukulentů zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením (§ 5 odst. 3d těchto stanov).

 

2. Při rozhodování o zániku SPS rozhodne výroční setkání (sjezd SPS) současně o majetku sekce (sdružení). Nejbližším sdružením pro případné převedení majetku po rozhodnutí o zániku SPS je Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČSPKS) která vznikla v roce 1990 a sleduje ve své podstatě stejné cíle.