Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy SPS

 

 

Stanovy Sekce pěstitelů sukulentů, z.s.

Čl. I   Základní ustanovení

Sekce pěstitelů sukulentů, z.s. (dále jen „SPS“), se sídlem Plzeň, Na Plzeňce E221/2, Plzeň – Lhota PSČ 301 00, je spolkem občanů, vedených společným zájmem ve smyslu zákona č.89/2012 Sb.

Při své činnosti se řídí následujícími dokumenty, seřazenými dle jejich důležitosti:

   stanovami

   schválenými usneseními a rozhodnutími výboru spolku

 

                                         Čl. II    Činnost spolku

          Cílem činnosti SPS je společné poznávání života sukulentních a dalších exotických rostlin, jejich pěstování a šíření vědomostí mezi odbornou i laickou veřejností. Činnost probíhá formou aktivní spolupráce členů podle svých sil, schopností a možností. Je organizována a prováděna tak, aby zájmy jednotlivce byly v souladu se zájmy většiny a vždy ku prospěchu spolku.

       Vymezení hlavní činnosti:

       Vydávání odborných a propagačních publikací a tiskovin pro členy spolku.

       Pořádání odborných akcí pro členy, souvisejících s náplní činnosti spolku, zejména přednáškového charakteru

       Organizace prodejních akcí přebytků semen a rostlin členů spolku jak pro vlastní členy, tak i pro veřejnost

       Provozování spolkových internetových stránek za účelem prezentace činnosti SPS.

       Při vyvíjení své činnosti spolupráce s jinými organizacemi podobného zaměření i jednotlivci v našem státě i v zahraničí.

       Vedlejší hospodářská činnost:

       Realizace nákupu, prodeje a zprostředkování prodeje přebytků rostlinného materiálu, pěstitelských potřeb a souvisejících výrobků.

       Vydávání a distribuce odborných a propagačních publikací a tiskovin.

       Organizace přednáškových akcí, sympózií a prodejních burz.

       Organizace tématických zájezdů a návštěv sbírek, v tuzemsku i zahraničí.

 

Čl. III   Členství ve spolku

       Vznik členství

          Členem se stane občan EU, který podáním písemné, případně emailové přihlášky potvrdí souhlas se stanovami SPS a následně zaplatí členský příspěvek. Nový člen je veden v evidenci členů SPS s přiděleným členským číslem. SPS se zavazuje nezneužít žádným způsobem údaje o členské základně ani získané osobní informace o jednotlivých členech. Seznam členů je neveřejný.

          Každý člen má povinnost informovat výbor SPS nebo pověřeného člena výboru o jakékoliv změně kontaktních údajů uvedených v přihlášce, v seznamu členů, případně v adresáři členů spolku.

          Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno z něho vystoupit.

       Obnovení členství

          Členství v SPS se obnovuje každoročně zaplacením členského příspěvku. Pokud k jeho uhrazení nedojde do 31.12. příslušného roku, členství zaniká.

       Čestné členství

          Na základě rozhodnutí výročního setkání SPS, případně usnesením výboru SPS lze výjimečným osobám s velkými zásluhami o rozvoj SPS či rozvoj samotného pěstování sukulentů udělit čestné členství SPS. To je osvobozené od členských příspěvků a je doživotní.

4.  Členství zanikne

   písemným vystoupením člena,

   úmrtím člena,

   nezaplacením členského příspěvku na příslušný rok do 31. 12. stávajícího roku.

Zánik členství dle bodu c) nastává automaticky bez písemného vyrozumění. Zánikem členství podle bodů a) a b) nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí.

 

5.  Práva a povinnosti členů spolku

          Práva a povinnosti členů spolku musí být v souladu se zásadami činnosti spolku dle Čl. II, jakožto zájmového a dobrovolného spolku.

       Každý člen SPS má právo podílet se na činnosti spolku, spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku, má právo volit a je-li starší 18 let také být volen do orgánů SPS. Dále má právo podávat návrhy, dotazy a stížnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí ohledně spolku.

       Členové SPS mají povinnost řídit se těmito stanovami, respektovat rozhodnutí orgánů spolku, platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky, chránit majetek spolku a vystříhat se všeho, co by narušovalo pravidla občanského soužití v rámci spolku nebo poškozovalo spolek a jeho činnost ve vztahu k jiným subjektům.

 

Čl. IV   Sídlo spolku a adresa

       Sídlo spolku

            Sídlem spolku je se souhlasem adresáta adresa jeho předsedy - předsedkyně, uvedená již v záhlaví těchto stanov a to: Na Plzeňce E221/2, Plzeň – Lhota PSČ 301 00.

       Změna sídla spolku

            Nově zvolený předseda je garantem provedení změny sídla klubu, uvedeného v záhlaví těchto stanov formou jejich změny a změny v systémech, ve kterých je adresa klubu evidována.

            Odstupující předseda při změně sídla spolupracuje, zejména poskytnutím relevantních informací, směřujících ke splnění bodů 1. a 2. tohoto článku.

Čl. V        Orgány spolku

   Výroční setkání (VS)

          Výroční setkání je shromážděním členů a nejvyšším orgánem spolku. Je svolávána výborem pravidelně jednou za kalendářní rok, zpravidla po účetním ukončení fiskálního roku. Jejím cílem je projednání a schválení zejména:

       výsledků hospodaření a činnosti spolku za předcházející rok,

       zprávy revizní komise,

       plán činnosti na další období

       dalších záležitostí, na nichž se v úvodu jednání VS SPS usnese (např. volba statutárních orgánů, změny stanov, výše členských příspěvků pro příští období a podobně)

 

          V případě mimořádné potřeby může výbor, revizní komise nebo čtvrtina všech členů svolat mimořádné setkání (dále jen MS) se stejnými pravomocemi jako VS.

          Program a procesy jednání VS jsou schvalovány v jejím úvodu. Řádně svolaná VS je schopna usnášení při jakémkoliv počtu přítomných členů. Správnost a úplnost listiny přítomných a počet přítomných členů ověří mandátová komise. K platnosti usnesení stačí nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas, hlasování je obvykle veřejné.

          Do 30 dnů od skončení VS zajistí výbor vyhotovení zápisu. Zápis je uložen v sídle spolku a členové do něj mohou nahlédnout na vyžádání.

 

   Revizní komise

          Je tříčlenná, její členy volí a schvaluje VS. Členové komise si ze svého středu následně zvolí předsedu komise. Výbor spolku ani jiný orgán, mimo VS a MS, nesmí členy revizní komise odvolat.

          Revizní komise dohlíží, zda jsou záležitosti SPS řádně vedeny a vykonává-li spolek činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy. Zejména je povinna nejméně jednou ročně zrevidovat finanční hospodaření, tj. provést kontrolu vedení účetnictví a účetní kontrolu majetku.

          Má právo kontrolovat činnost výboru, za svou činnost odpovídá pouze VS, které předkládá jednou ročně zprávu o své činnosti. Nenahrazuje plnění povinností členů výboru. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů spolku a požadovat od členů orgánů spolku vysvětlení. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor.

          Spory mezi členy spolku navzájem, případně mezi členy spolku a výborem řeší revizní komise. Pokud není spor ukončen smírem, rozhoduje na návrh revizní komise hlasováním VS.

          V případě rezignace nebo odvolání výboru řídí SPS do doby zvolení výboru nového. Nový výbor musí být zvolen nejpozději do 3 měsíců od rezignace nebo odvolání odstupujícího výboru. Členové revizní komise mají právo zúčastňovat se schůzí výboru a předkládat mu doporučení. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku.

         

   Výbor

          Výbor SPS je standardně pětičlenným (nejméně však tříčlenným) kolektivním statutárním orgánem, který organizačně a odborně spravuje všechny další záležitosti spolku, jež nejsou ve výlučné pravomoci VS. Řídí se platnými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními VS. O své činnosti podává zprávu VS. Tvoří ho předseda, dva místopředsedové, hospodář a redaktor ročenky, mohou být doplněni i další členové výboru, vždy však ve výsledném lichém počtu. Jednotlivé funkce ve výboru mohou být podle potřeby kumulovány.

          O záležitostech spolku rozhoduje výbor hlasováním. Je schopen se usnášet a rozhoduje za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Každý člen výboru má jeden hlas a vykonává funkci osobně. Rozhodnutí výboru je platné, pokud pro je nadpoloviční většina členů výboru. V případě sudého počtu členů výboru a nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy.

          Dispoziční právo s finančními prostředky spolku má samostatně hospodář do výše 5.000,- Kč, nad uvedený limit ve dvojici s předsedou nebo místopředsedou. V odůvodnitelných případech může s finančními prostředky nakládat i předseda ve dvojici s jedním z místopředsedů nebo oba místopředsedové ve dvojici. Předseda a místopředsedové jsou oprávněni spolupodepisovat smlouvy a další dokumenty zavazující spolek vůči jiným subjektům rovněž vždy ve dvojici.

         

Čl. VI         Svolávání akcí

          Svolávání VS případně MS s jejím programem je členům SPS řešeno oznámením na internetových stránkách, v případě nutnosti i písemně (e-mailem). Datum a program ostatních akcí SPS jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek, případně v předstihu ve spolkové ročence.

          Místa a čas schůzí výboru, akcí revizní komise a dalších akcí pro členy SPS se určují tak, aby pokud možno co nejméně omezovaly možnosti členů se jich účastnit.

         

Čl. VII  Zásady hospodaření

          Spolek hospodaří s vlastními prostředky podle svého uvážení a v souladu s obecně platnými předpisy pro právnické osoby.

          Prostředky tvoří členské příspěvky, výnosy z činnosti spolku, dotace a sponzorské dary. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro hlavní spolkovou činnost.

            Zpracování účetnictví, účetních a statistických výkazů, daňových přiznání a ostatní daňové agendy může být, po odsouhlasení výborem, pověřen externí dodavatel.

 

Čl. VIII     Zánik spolku

           Spolek může zaniknout usnesením VS nebo MS o dobrovolném rozpuštění, nebo sloučením s jiným spolkem občanů, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra, případně soudu.

          Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Půjde-li o zánik usnesením výročního nebo mimořádného setkání členů SPS, provede majetkové vypořádání podle zásad schválených VS případně MS revizní komise. Jde-li o zánik rozhodnutím ministerstva vnitra nebo soudu, provede majetkové vypořádání určený likvidátor.

 

Čl. IX Závěrečná ustanovení

          Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se SPS ustanoveními zejména § 214 a následujícími §§ týkajícími se spolků dle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.      

          Stanovy jsou vyhotoveny ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží Rejstříkový soud v Plzni a druhý je uložen v sídle SPS v archivu dokumentů. Stanovy nabývají platnosti jejich registrací u rejstříkového soudu.

          Zveřejnění platného textu stanov pro potřeby stávajících i nových členů bude provedeno na spolkových internetových stránkách, stejně jako jejich budoucí aktualizace.

 

 

V Chrudimi dne 24. září 2016